Företagsklimatnyheter arkiv - Motala

Nyheter - För ett bättre företagsklimat

Bild

Paus för Coffice drop in-frukostar

2019-12-19

Tillväxt Motalas drop in-frukostar på Coffice på torsdagar tar en paus i vår. Anledningen är dels att man väljer att lägga krafterna på nya projekt dels vikande intresse.

Coffice, Motalas mest flexibla arbetsplats, är en del av Motala företagscenter. I byggnaden finns direkt kontakt med NyföretagarCentrum, Företagarna Motala & Vadstena, Linköpings universitet samt näringslivsbolaget Tillväxt Motala. På de näringslivsevenemang som arrangeras i lokalerna ansluter såväl studenter och egenföretagare som större företag och organisationer.

Vi vet att mötesplatser för företagare och kommunens tjänstemän och politiker är en mycket viktig del i arbetet för ett förbättrat företagsklimat men vi måste samtidigt hänga med i samtiden. Just nu är inte våra torsdagsfrukostar det som efterfrågas, kanske vi ska ha träffar kvällstid eller på eftermiddagar istället, för innehållet är riktigt bra, säger Tillväxt Motalas projektledare Johanna Sjögren.

Höstens program har fokuserat på en utbildningsserie i kommunens myndighetsutövande. Syftet har varit att få ökad förståelse mellan kommunens utövande och näringslivets förutsättningar. Föreläsningar har gjorts i följande ämnen:

 • Miljö, hälsoskydd och livsmedel
 • Räddningstjänsten: brandskydd, utrymningsvägar, brandfarliga ämnen med mera.
 • Vård och omsorg: kommunens förhållande till privata utförare.
 • Alkoholhandläggning
 • Upphandling
 • Planprocessen
 • Bygglov
 • Vatten och avlopp
 • Markupplåtelse

 

Vid varje utbildningstillfälle har ansvariga tjänstemän, på ett pedagogiskt sätt beskrivit vilka lagar man har att förhålla sig till. Man har även lyft de mest frekventa frågor man får från företagare. Nu återstår att se i vilken form detta återkommer.

Fokus på kreditförsörjning på Coffice drop in frukost

Fokus på kreditförsörjning på Coffice drop in-frukost, med representanter från Almi och Swedbank.

Sjöstadsmorgon är dock mer populärt än någonsin. Sjöstadsmorgon är de återkommande frukostmöten som arrangeras av Tillväxt Motala men som förläggs ute hos företagare eller i externa lokaler ofta med gästföreläsare. Under 2019 arrangerades sju stycken med olika teman, bland annat den årliga politikerutfrågningen, vårig Sjöstadsmorgon med besöksnäringsfokus och ett lite mer innovativ morgon än vanligt med fokus på smarta hem.

Vi är många som tycker om att ta del av företagsresor, att lära och inte minst inspireras av andra företagare i vår kommun är ett mycket tilltalande koncept vilket det stora deltagarantalet vittnar om.

Den 31 januari gästar Sjöstadsmorgon Kommunhuset och då får man ta del av allt positivt som näringslivet och kommunens kraftansträngning genererar.

En leende man klädd i mörk kavaj och blå skjorta. Mannen ler.

Motala topp fem i Sverige

2019-10-21

När Fastighetsägarna i dagarna presenterade resultatet av 2019 års fastighetsföretagarindex placerade sig Motala kommun mycket glädjande på en femteplats i hela riket.

Fastighetsföretagarindex är ett sammanfattande mått på hur det är att bedriva fastighetsverksamhet i kommunen. Den baseras på telefonintervjuer och enkäter till medlemmar i Fastighetsägarna utförda av Demoskop och består av 14 frågor i områdena:
• Förutsättningar för lönsamhet
• Service, handläggning och avgifter
• Samarbete med kommunen

Anders Hallros mäklare på HusEtt fastighetsekonomi AB tillika moderator för Tillväxt Motalas branschråd ”Bygg och fastighet” säger:

Det är positivt och kul att Motala sticker ut i mätningen. När man tittar i backspegeln har förutsättningarna i Motala varit gynnsamma för de som har gjort affärer i fastighetsbranschen under de senaste fem till tio åren. Hyresnivåer i Motala har historiskt sett varit låga både på hyresfastigheter och andra kommersiella fastigheter och håller succesivt på att komma ifatt övriga regionen. Vakanser på lokalsidan har minskat och efterfrågan på bostäder är som alla vet hög. Det har gjort att det har varit en god investering att äga kommersiella fastigheter i Motala.

Undersökningen som genomförs vartannat år besvarades av 2 204 företag i 65 kommuner. Av dessa hamnade Motala kommun på femteplats med 27 i index att jämföra med Linköpings 16. Gällande området ”service, handläggning och avgifter” ställdes frågor om:
• planärenden fungerar smidigt
• byggärenden fungerar smidigt
• handläggningstiderna är rimliga
• de allmänna kommunikationerna fungerar bra
• Kommunens krav på sophantering
• De kommunala avgifterna i min kommun

Här toppar Motala regionen i samtliga sex frågor och ligger dessutom högt över rikets resultat.

Anders Hallros:

Inom Branschrådet Bygg och Fastighet har vi under de senaste åren jobbat med frågor som är lokalt prioriterade och som vi anser har förbättringspotential. Vi har haft flera möten med kommunens tjänstemän och politiker där man har utbytt information i olika frågor. Från kommunens sida har man informerat om vad som är på gång och hur man arbetar med de olika frågorna. Detta har skapat en ömsesidig förståelse och kanske är detta samarbete en del i det höga resultatet Motala får i undersökningen.

Läs rapporten

Fastighetsföretagarklimatet i Östergötland

Kåre Friberg, Peter Ingesson @ Magnus Lindberg poserar i Motalas kommunhus

Motala går framåt i företagsrankning 2019

2019-09-24

Motala kommun går framåt i Svenskt Näringslivs rankning över kommunernas företagsklimat.
– Det är glädjande att vi ser resultat från det handslag som gjorts mellan kommunen och näringslivet för ett bättre företagsklimat. Ett aktivt arbete ger effekt, säger kommunstyrelsens ordförande Kåre Friberg (M).

Varje år rankas företagsklimatet i kommunerna av Svenskt Näringsliv. Rankningen bygger på ett antal olika delar, bland annat enkäter till företagare. Vissa faktorer kan kommunen bara indirekt påverka, medan andra påverkas av företagarnas kontakt med kommunens organisation.

I år ökar Motala kommun 21 platser och hamnar på plats 200.

De frågor där Svenskt Näringslivs medlemmar framförallt pekar på förbättringar är ”konkurrens från kommunens verksamheter”,  ” kommunpolitikers attityder” och ”dialog med kommunledning”.

Bra att det går åt rätt hål, men jag vill se ytterligare förbättringar under mandatperioden. Vår målsättning är att Motala kommun ska rankas bland de 100 bästa till år 2022, säger Kåre Friberg.

Utbildningar för ökad service

Motala kommun och näringslivsorganisationen Tillväxt Motala har tagit ett formellt handslag för att förbättra företagsklimatet i kommunen. Den gemensamma handlingsplan som upprättas bygger på en dialog med de branschråd som organiseras genom Tillväxt Motala.

Branschråden har lyft fram behovet av bättre service och bemötande gentemot företag. Vi har genomfört utbildningar riktade mot samtliga chefer och nyckelpersoner i just detta. Dessutom får tjänstepersoner som arbetar med myndighetsutövning särskilda utbildningar, säger Jan Holmberg, utvecklingschef i Motala kommun.

Företagen mer nöjda

NKI, Nöjd-kund-index för företag, visar hittills under 2019 att de företag som svarat på en uppföljning på myndighetsutövning är mer nöjda än 2018. Sammanvägt NKI för Motala kommun 2018 låg på 69 och ligger just nu på 73, vilket är en betydande ökning.

73 är ett värde som ligger nära  genomsnittet för Sveriges kommuner.  De verksamheter som främst ökar från 2018 är brandtillsyn, livsmedel och miljöskydd. NKI för företag sammanställs av SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Denna nyhet är ursprungligen publicerad av Motala kommun >>
Läs mer nyheter på Motala.se >>

Ökad förståelse leder till förbättrat företagsklimat

2019-08-15

En av nycklarna till ett förbättrat företagsklimat är tillgänglighet och förståelse mellan kommun och näringsliv. Det är bakgrunden till att Tillväxt Motala i höst satsar på en utbildningsserie kopplat till kommunens myndighetsutövning.

Syftet med initiativet är att ge ökad förståelse och kunskap i hur kommunen arbetar med fokus på de mest frekventa frågor som brukar uppstå. Att minska tiden från idé till förverkligande. Vi tror att de som verkligen kan ha nytta av att delta är företagare som vill starta eller utveckla sin verksamhet.

Detta är ett utdrag ur en artikel publicerad på vår nyhetssida.

Läs artikeln i sin helhet här.

Kenneth Johansson har arbetat med Jobbanalysen. Foto: Alexandra Struwe Tillväxt Motala.

Jobbanalysen har kartlagt kompetensbehovet

2019-06-10

Det stora samverkansprojektet Jobbanalysen med syfte att kartlägga kompetensbehovet i Motala är nu färdigställt. Med insikter från över sjuhundra företag har Arbetsförmedlingen, Motala kommun och Tillväxt Motala kunna sätta ord på såväl nuläge som framtid.

Jobbanalysen är ett unikt samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Motala kommun och Tillväxt Motala, som påbörjades 1 september 2016 och färdigställs 30 juni i år. Syftet med projektet är att kartlägga de kompetensbehov som finns i Motala på 1-5 år.  Totalt har 700 företag intervjuats, varav 120 av dessa besökts. Därutöver har projektet deltagit i de flesta arenor där det lokala näringslivet möts, som exempelvis de branschråd som drivs av Tillväxt Motala AB, företagsfrukostar och hearings.

Högkonjuktur orsak till personalbrist

Den högkonjunktur som vi befunnit oss i de senaste åren har gjort att möjligheterna att hitta erfaren personal som kan anställas omgående inte finns tillgänglig på samma sätt som tidigare, och det råder därför stor personalbrist inom de flesta branscher. Att många svenska arbetsgivare saknar utbildad personal är för många ingen nyhet. Visserligen har rörligheten mellan arbetsplatser ökat, men den räcker inte till utefter den efterfrågan som finns. Kenneth Johansson, har jobbat med Jobbanalysen under den senare perioden av projektet.

Många företag säger att man inte rekryterar aktivt längre då det tar så mycket tid om man vill hitta någon med den erfarenhet som kan krävas. Företagen menar att de i många fall istället för vänta på att det dyker det upp någon med erfarenhet, och att de då anställer denne direkt, fortsätter Kenneth.

Detta är ett utdrag ur en artikel publicerad på vår nyhetssida.

Läs artikeln i sin helhet här.

Kommunanställda går utbildningar som ett led i att lyfta det lokala företagsklimatet.

Utbildningar ska lyfta företagsklimatet

2019-06-03

Kommunanställda går utbildningar som ett led i att lyfta det lokala företagsklimatet.

Det lokala företagsklimatet ska stärkas. Där är Motala kommuns målsättning är tydlig. Ett led i arbetet är utbildningar för chefer och medarbetare.

Förra året gick omkring 300 chefer och nyckelpersoner inom kommunen en grundutbildning för att stärka Motalas företagsklimat. I utbildningen ingår näringslivskunskap, kommunikation samt bemötande och tillgänglighet.

I april i år kördes samma utbildning  för nya medarbetare och chefer – totalt 40 deltagare.  En viktig del av utbildningen är att visa hur de lokala företagen uppfattar kommunens verksamhet. Genom filmade intervjuer får deltagarna inblick i vad företagen tycker är viktigt.

Utbildning för företagare

Ett viktigt inslag i utbildningarna är att fånga upp  chefernas och medarbetarnas synpunkter om förbättringsområden och föra det vidare till kommunens ledning. Vi dokumenterar utbildningarna och får ett bra underlag för fortsatt utveckling av företagsklimatet, säger utvecklingschef Jan Holmberg.


Detta är ett utdrag från en artikel publicerad på Motala.se
Läs artikeln i sin helhet här
Sofia Sjöström gästade Sjöstadslunch på Coffice i Motala för att presentera Svenskt Näringsliv's ranking för företagsklimatet lokalt i Motala

Företagsklimat i fokus på Sjöstadslunch

2019-05-29

Det bjöds in till Sjöstadslunch på Coffice i Motala. I fokus stod den årliga enkätundersökning som mäter företagsklimatet på kommunnivå, och gästade, det gjorde Svenskt Näringslivs Sofia Sjöström.

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en enkätundersökning om företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2019 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2019 och ytterligare en tredjedel baseras på statistik från SCB och UC. Enkäten för 2019 har nu sammanställts och den visar att läget för Motala kommun är uppåtgående stabilt.

Sofia presenterade inledningsvis svarsfrekvensen på Svenskt Näringslivs mätning av det lokala företagsklimatet i Motala. I Motala landade man i år på 217 svarande företag vilket gav en svarsfrekvens på 62 procent, vilket är avsevärt högre än i Linköping med en svarsfrekvens på 42 procent och i riket med 49 procent.

 

Läs hela artikeln här.

Kenneth Johansson

Kenneth arbetar för en ökad och aktiv närvaro i näringslivet

2019-04-08

Motala har de senaste åren haft mycket stark utveckling. Antalet företag är fler än någonsin, liksom antalet invånare. Nu fortsätter arbetet för en ökad och aktiv närvaro i näringslivet.

Arbetslösheten har i Motala sjunkit radikalt och värdeökningen på bostadsmarknaden är av landets starkaste. Men trots det har mätningar påvisat att det uppfattade företagsklimatet – det vill säga hur man upplever det att driva företag i Motala – delvis svagt resultat.

Hösten 2017 bestämde sig näringslivsbolaget Tillväxt Motala AB och Motala kommun därför för att gå till botten med frågan. Sedan dess har 300 företag på olika sätt varit delaktiga i projektet som via workshop, företagsbesök och enkäter kartlagt upplevelsen av att driva företag i kommunen. Samtidigt som företagen gett sin bild av läget har kommunen internt arbetat med frågan med nyckelpersoner och ledningen för tjänstemän och politik.

Kenneth Johansson

Samverkansprojekt med prioriterade åtgärdspunkter

Upplevelsen från näringslivets håll är att bland annat lotsverksamheten i kommunen fungerar bra, men att tydliga förbättringar finns inom främst områden som attityd, bemötande, kommunikation och dialog. Samtliga inspel, åsikter och erfarenheter har sammanställts, summerats och skapat den åtgärdslista med prioriteringar som ska bidra till en positiv utveckling av det lokala företagsklimatet i Motala, och utmynnat i ett samverkansprojekt mellan Tillväxt Motala, Arbetsförmedlingen och Motala kommun.

Åtgärderna summerades i fem områden med  20 prioriterade åtgärdspunkter. Ett område är Ökad och aktiv närvaro i näringslivetKenneth Johansson är projektledare för Jobbanalysen, initiativet som sedan start resulterat i över 650 företagsbesök och i allra högsta grad bidrar till ett förbättrat företagsklimat.

Arbetet har pågått sedan hösten 2016 och sträcker sig till juni i år. Syftet är att synliggöra de kompetensbehov som finns på såväl kort som lång sikt.

Positiv feedback och värdefulla insikter

Kenneth berättar att ofta får positiva tillrop och att företagarna uppskattar att det finns intresse för frågorna, hos alla typer av företagare, allt från småföretagare till de stora arbetsgivarna. Vidare tror han att en av framgångsfaktorerna i projektet, och som haft stor inverkan på företagsklimatet, är att man får lämna synpunkter; positiva som negativa, på de tre organisationerna.

Det har bidragit till att lösa problem som uppstått i kontakter med organisationerna. Ofta kan man lösa problem omgående i och med att jag har en kontaktperson från varje organisation som tar tag i det här direkt och pratar med den eller dom det berör. Men det är även en hel del positiva tips och idéer som kommer fram – och även dom förs vidare till ansvariga.

Hallgrens Plåt i Motala

Kenneth besöker i sitt arbete en bredd av företag; på bild ovan ses Bo Bergström, delägare i Hallgrens Plåt, framför en skorstenshuv som ska monteras under dagen. Företaget har 35 anställda, med filialer i Mjölby och Vadstena.
Företaget, som startade sin verksamhet redan 1961, arbetar med plåt i alla dess former som exempelvis byggnadsplåtslagning och ventilation – med hela länet som marknad.

För någon vecka sedan besökte Kenneth också Mefab: Motala Express Fastighets AB. Kenneth Roth är andra generationen i familjeföretaget som startade 1958. Idag är man på företaget 25 anställda och kör transporter såväl lokalt som runt om i landet. Lager och logistik är ett annat ben i företagsportföljen, och man hyr även ut till olika verksamheter genom fastighetsbolaget.

Här kan du läsa mer om arbetet för ett bättre företagsklimat.


Vill du komma i kontakt med Kenneth?

Kenneth Johansson | Jobbanalysen
Tillväxt Motala AB – Motalas näringslivsbolag
Drottninggatan 50 | 591 31 Motala

0141-101200 | +46 (0)73 5339398

kenneth.johansson@tillvaxtmotala.se

dropin upphandling mars 2019

Offentlig upphandling i Motala kommun

2019-03-28

Morgonens drop in-frukost på Coffice gästades av Lars-Gunnar Svensson & Jimmy Peterson från upphandlingsenheten i Motala. Temat var offentlig upphandling i Motala kommun – något som lockade många.

Gäster på morgonens drop in frukost var Lars-Gunnar och Jimmy som lärde oss om inköpssamverkan och om hur upphandlingskontoret arbetar. Grunder i LoU presenterades och diskuterades. Vidare pratades det om vikten att se till underlaget och att leverera det som efterfrågas – och inget annat, då detta kan komma att försvåra arbetet med upphandlingen.

Drop in-frukost på Coffie med tema offentlig upphandling

Drop in-frukost på Coffie med tema offentlig upphandling lockade många

Du som är företagare vet väl om att du kan lämna anbud när Motala kommun upphandlar tjänster och produkter?

Varje år sammanställer upphandlingsenheten i Motala kommun en upphandlingsplan. Den innehåller planerade upphandlingar under de kommande 18 månaderna. Nu finns en aktuell plan för 2019 och halva 2020. (PDF, 199 kB) Där kan du som företagare hitta intressanta upphandlingar som berör just din verksamhet.

Det står i vår policy att upphandlingarna ska utformas så att lokala företag kan vara med och lämna anbud. Det kan vi göra genom att exempelvis göra mindre upphandlingar, så att man som småföretagare känner att det är möjligt att leverera enligt avtalsvillkoren, säger Stefan Johansson, upphandlingschef i Motala kommun.

Det är enkelt att prenumerera på Motala kommuns aktuella upphandlingar inom din bransch via kommunens egna webbverktyg. Vill du veta mer om offentlig upphandling i Motala kommun? Här hittar du Motala kommuns planerade upphandlingar och mer information om hur du går till väga.

Håll koll på detta när du ska lämna anbud

 1. Läs igenom underlaget så tidigt som möjligt
 2. Ställ frågor i e-avrop (läs om detta via länk längst ned i inlägget)
 3. Svara på det som efterfrågas – då det är mycket begränsade möjligheter till att komplettera
 4. Kontrollera att de bilagor som efterfrågas lämnas
 5. Undvik att lämna information som inte efterfrågas
 6. Inga reservationer
 7. Lämna ditt anbud i tid

 

 

Tillväxt Motala och Motala kommun

Med full kraft inför 2019

2019-01-14

För knappt ett år sedan togs ett handslag mellan Motala kommun och Tillväxt Motala med målet att skapa ett bättre företagsklimat. Under våren 2018 definierades mål i kundnöjdhet, service och bemötande som fastslagits i de politisk nämnderna och kommunstyrelsen. Under 2018 har en lång rad insatser och åtgärder genomförts och arbetet fortsätter nu med full kraft 2019.

Efter ett omfattande förarbete i både kommunen och Motalas näringsliv togs i februari 2018 ett handslag mellan Motala kommun och Tillväxt Motala med det gemensamma målet att skapa ett företagsklimat i toppklass. Under våren har tydliga mål för kundnöjdhet, service och bemötande fastslagits i de kommunala förvaltningarna.

Ledardag med nyckelpersoner

En ledardag med samtliga kommunala chefer har genomförts på temat företagsklimat. 300 chefer och nyckelpersoner på Motala kommun har utbildats i näringslivskunskap, bemötande, kommunikation och service. 80 av dem har fått fördjupad utbildning med fokus på service i myndighetsutövning. Utbildningar har gett ett gott underlag med förbättringsförslag och synpunkter som hanteras av Kommunchefens ledningsgrupp.

Kommunen har utökat sin närvaro i lokala nätverksträffar och skapat ett flertal evenemang runt frågor som påverkar det lokala företagsklimatet, exempelvis inom upphandling. Motala har avancerat 21 platser i Svenskt Näringslivs kommunrakning under 2018, men har en lång väg kvar från plats 221. Vid mätningar av Nöjd Kund Index syns en stadig förbättring, främst på områdena bygglov och serveringstillstånd.

Men mycket arbete återstår. Inför 2019 fortsätter arbetet med full intensitet!

Bland annat med följande aktiviteter:

 • Kommunen fortsätter med utbildningsinsatser och lägger fokus på att förbättra samverkan mellan sina verksamheter för att på så sätt skapa en tydligare och smidigare hantering vid företagsärenden. Även politiker utbildas under 2019.
 • Samtliga enheter med myndighetsutövning och/eller frekventa kontakter med företag ges i uppdrag att i sina verksamhetsplaner för 2019 och framåt redovisa aktiviteter som leder till en ökad service och ett förbättrat bemötande.
 • En arbetsgrupp organiseras med företrädare för verksamhetsledning inom kommunen, upphandlingsorganisation, Tillväxt Motala och företagare. Arbetsgruppen ska utgå från direktiv från den politiska ledningen kring ökad konkurrensutsättning av kommunal verksamhet, och ska föreslå åtgärder avseende information, dialog och verktyg för att förbättra processen kring upphandling.
 • Nya mål för mätningarna NKI, Nöjd Kund Index, och Företagsrakningen sätts och kontrolleras.
 • Kommunen intensifierar sitt arbete med företagsbesök
 • En företagsportal inrättas på kommunens web med fokus på de tjänster och beslut som berör företagare

Vid inrättande av servicecenter ska företagens behov särskilt uppmärksammas. Samtliga kommunens enheter ska i sin verksamhetsplan för 2019 och framåt redovisa aktiviteter för en förbättrad tillgänglighet.
Samverkan och dialog ska stärkas i Tillväxt Motalas branschråd och i programråden för gymnasieutbildningar.

Vi har mycket att se fram emot under 2019!

 

Vill du hellre få denna sammanfattning i tal?

Här får du på 3 minuter en rapport om vad som gjorts – och vad som återstår. Vad är dina reflektioner hittills? Delta gärna i diskussionen på företagsklimatets Facebooksida.

 

Kontakter:

Jan Holmberg, jan.holmberg@motala.se
Anders Bengtson, anders.bengtson@motala.se
Johanna Sjögren, johanna.sjogren@tillvaxtmotala.se

En överblicksbild på ett stort gäng som lyssnar på en föreläsare.

Utbildning pågår för kommunens tjänstemän

2018-09-13

Motalas företagsklimat är en angelägenhet för alla som arbetar i kommunen. Företagare träffar kommunanställda i väldigt olika situationer: förskolan, äldreomsorgen, återvinningscentralen, biblioteket etc därför är alla chefer och nyckelpersoner i kommunen kallade till en halvdagsutbildning i företagsklimat, där näringslivskunskap, grundläggande kommunikation, tillgänglighet och bemötande står på schemat.

Läs mer här

Ett tiotal människor som lyssnar på en dragning i industriell miljö.

Entreprenörskap & kompetensförsörjning på pedagogers agenda

2018-08-20

I förra veckan stod entreprenörskap och efterfrågad kompetens i arbetslivet på agendan för lärarna på Platengymnaiet. Utbildning i Ung Företagsamhet samt studiebesök på lokala företag var delar av dagens program. Initiativtagaren och UF-läraren Henrik Samuelsson var nöjd med dagen och tackar härmed de företag som ställde upp; Exeo, Motala Båtvarv, Inplastor och Mixum.

Positiv utveckling av Motalas företagsklimat

2018-05-15

I dag publicerade organisationen Svenskt näringsliv resultatet från sin årliga enkätundersökning ”Företagsklimatet”. En undersökning där man ber företag att belysa hur de upplever att det är att driva företag i den kommun de verkar. Motalas resultat uppvisar en positiv utveckling, går framåt i 11 av 15 områden och uppvisar en mycket hög svarsfrekvens. 

Det sammanfattande omdöme från Motalas företagare går från 2.9 till 3.1, och Motala kommun förbättrar sitt betyg på 11 av 15 punkter.
Starkast utveckling ger de svarande företagen i områdena ”Service till företag” och ”upphandling”.

Det är glädjande att företagen i Motala upplever att företagsklimatet har förbättrats på så många punkter och att många är nöjda med den service som de får från Motala kommun, säger Camilla Egberth, kommunstyrelsens ordförande.

Sedan förra hösten har Motala kommun tillsammans med Tillväxt Motala och dess 360 medlemsföretag arbetat extra intensivt med frågan om det lokala företagsklimatet. Bland annat har Tillväxt Motalas tio branschråd använts för att analysera läget noggrant och under starten av 2018 lanserades en gemensam åtgärdslista inom fem områden med syfte att förbättra företagsklimatet (du ser den här i anslutning till denna text).

Det här är ett långsiktigt arbete. Men nu ökar vi takten och kommer att satsa bland annat på en serviceutbildning för chefer, nyckelpersoner och andra medarbetare i kommunen som har mycket företagskontakter. Det är för att öka kunskapen om det lokala näringslivet och förståelsen för företagares villkor, säger Camilla Egberth.

Av de totalt 15 punkterna i enkäten går Motala alltså framåt i 11, backar i 2 och ligger still i 2. Det är trots den positiva utvecklingen dock en bit kvar till rikssnitt i de flesta av enkätens frågor. Enbart inom områdena Tele- och IT-nät samt Vägnät, tåg och flyg presterar Motala bättre än riket. Dagens resultat uppvisar däremot att Motalas svarfrekvens ligger en bra bit över rikets snitt och klart högst i Östergötland. 57% i svarsfrekvens att jämföra med rikssnittet på 49%.

Viktigt enligt Tillväxt Motala:

Det är glädjande att se att enkätsvaren bekräftar en positiv utveckling, då detta är en högst viktig fråga för oss och våra medlemmar. Den höga svarsfrekvensen är ett kvitto på att Motalas företagare engagerar sig i frågan och att företagsklimatet finns på dagordningen i näringslivet, liksom hos Motala kommun. Det ger fina förutsättningar fortsatt fint samarbete. Och det behövs, vi har mycket kvar att arbeta med, det är också tydligt i dagens resultat, summerar Åsa Fredell, företagsansvarig på Tillväxt Motala AB.

Svenskt näringslivs enkätundersökning är en del i den ranking som organisationen presenterar under hösten.

Se hela resultatet här: http://www.foretagsklimat.se/

Läs mer om dagens resultat på Motala kommusn webbsida.

 

bild på ett nyhetsbrev med rubriken: "Motala för ett bättre företagsklimat"

Nyhetsbrev som lyfter framstegen

2018-04-06

Nu lanseras ett nyhetsbrev ”Framsteg: för ett bättre företagsklimat” som lyfter ett urval av de insatser som genomförs för att nå målen i den satta åtgärdsplanen. Under hösten 2017 intensifierades arbetet med att förbättra det lokala näringslivsklimatet, med fokus på bland annat utvecklad service, bättre bemötande och ökad tillgänglighet.

Läs nyhetsbrevet här

Foto på två affärsklädda kvinnor och en man

Företagsklimat i fokus för kommunens chefer

2018-03-12

Att Motalas företagare får en positiv upplevelse i sin kontakt med kommunen är inte en fråga bara för Tillväxt Motala eller näringslivsstrateger. Därför stod företagsklimatet i fokus på Motala kommuns ledardag.

Alla kommunens chefer träffades under fredagsförmiddagen för att få en dragning om hur Motala kommun ska förbättra företagsklimatet.
– Det är en jätteviktig fråga för kommunen, och något vi jobbar intensivt med just nu tillsammans med Tillväxt Motala. Att vi har en dragning för alla chefer beror på att vi vill trycka på vikten av att få ut budskapet i alla verksamheter. Att vi bemöter medborgare och företag på ett bra sätt ska genomsyra hela vår organisation, säger Anders Bengtson, näringslivsstrateg.

Förståelse och dialog
Sofia Sjöström, regionchef på Svenskt näringsliv, berättade om den ranking som hennes organisation årligen tar fram. Motala har historiskt inte legat särskilt bra till på den listan och Sofia Sjöström gav exempel på vad kommunen kan jobba med för att förbättra sin position.
Det handlar exempelvis om att visa förståelse för företagares situation och ha en bättre dialog.
– Många företagare lägger ner otroligt mycket tid och energi – och pengar – på sitt företag. Om de då känner att de inte får det där tillståndet som de behöver, eller det bemötandet som de förväntar sig, då är det ganska lätt att bli irriterad, säger Sofia Sjöström.
Hon gav exempel från andra kommuner som klättrat i företagsrankingen. De har gemensamt att de satt tydliga mål och jobbat målmedvetet för att förbättra företagsklimatet. Det arbetet pågår i Motala just nu.

Helhetsintrycket viktigt
En resurs som Motala har är stöd av Ulrika Riseby från Great Consulting. Hon föreläste under ledardagen bland annat om vikten av gott bemötande i alla situationer. Frågan om företagsklimat berör alltså alla förvaltningar, även de som inte har direktkontakt med företagare i rollen som just företagare.
– Men de kommer ju i kontakt med kommunen i många olika roller. De kanske även är föräldrar till barn i skolan, anhöriga till äldre på demensboenden och engagerade i föreningslivet.
Det är helhetsbilden av bemötandet som avspeglar sig i det intryck som företagarna har av kommunens företagsklimat.
– Det är viktigt att prata med dem man är till för, för att ta reda på vad de behöver. Hjälpa dem att göra rätt från början, för de allra flesta människor vill göra rätt, säger Ulrika Riseby

Vill du ha kommunen som kund?

2018-03-06

Du som är företagare vet väl om att du kan lämna anbud när Motala kommun upphandlar tjänster och produkter? Det är enkelt att prenumerera på aktuella upphandlingar inom din bransch via vårt webbverktyg.

Varje år sammanställer upphandlingsenheten i Motala kommun en upphandlingsplan. Den innehåller planerade upphandlingar under de kommande 18 månaderna. Nu finns en aktuell plan för 2018 och halva 2019. Där kan du som företagare hitta intressanta upphandlingar som berör just din verksamhet.

Under det kommande året har vi många upphandlingar på gång inom fastighetsunderhåll. Vi kommer även att efterfråga tekniska konsulter och byggentreprenad av ett nytt äldreboende i Mossenområdet. I upphandlingsplanen kan du se alla, över hundra, planerade upphandlingar 2018-2019, som rör sig över vitt spridda branscher.

– Det står i vår policy att upphandlingarna ska utformas så att lokala företag kan vara med och lämna anbud. Det kan vi göra genom att exempelvis göra mindre upphandlingar, så att man som småföretagare känner att det är möjligt att leverera enligt avtalsvillkoren, säger Stefan Johansson, upphandlingschef i Motala kommun.

Motala kommun ingår i inköpssamverkan tillsammans med kommunerna Boxholm, Mjölby, Vadstena, Ydre och Ödeshög för att få en kostnadseffektiv upphandlingsverksamhet. Men de enskilda upphandlingarna är ofta utformade så att det går att lämna anbud som rör en av kommunerna.

– Det är lätt att hitta aktuella upphandlingar via vår hemsida. Om man registrerar sig kan man också prenumerera på upphandlingar som kommer ut inom en viss bransch, säger Stefan Johansson, som också tipsar om att företag som vill ha kommunen som kund kan söka efter aktuella avtal i avtalsdatabasen och se när de går ut.

På vår hemsida https://www.motala.se/naringsliv-och-arbete/upphandling-och-inkop/att-lamna-anbud/ kan du läsa mer om hur du går till väga för att bevaka upphandlingar via systemet E-avrop och hur du gör om du vill lämna anbud.