Nyheter - För ett bättre företagsklimat

Bild
Tillväxt Motala och Motala kommun

Med full kraft inför 2019

2019-01-14

För knappt ett år sedan togs ett handslag mellan Motala kommun och Tillväxt Motala med målet att skapa ett bättre företagsklimat. Under våren 2018 definierades mål i kundnöjdhet, service och bemötande som fastslagits i de politisk nämnderna och kommunstyrelsen. Under 2018 har en lång rad insatser och åtgärder genomförts och arbetet fortsätter nu med full kraft 2019.

Efter ett omfattande förarbete i både kommunen och Motalas näringsliv togs i februari 2018 ett handslag mellan Motala kommun och Tillväxt Motala med det gemensamma målet att skapa ett företagsklimat i toppklass. Under våren har tydliga mål för kundnöjdhet, service och bemötande fastslagits i de kommunala förvaltningarna.

Ledardag med nyckelpersoner

En ledardag med samtliga kommunala chefer har genomförts på temat företagsklimat. 300 chefer och nyckelpersoner på Motala kommun har utbildats i näringslivskunskap, bemötande, kommunikation och service. 80 av dem har fått fördjupad utbildning med fokus på service i myndighetsutövning. Utbildningar har gett ett gott underlag med förbättringsförslag och synpunkter som hanteras av Kommunchefens ledningsgrupp.

Kommunen har utökat sin närvaro i lokala nätverksträffar och skapat ett flertal evenemang runt frågor som påverkar det lokala företagsklimatet, exempelvis inom upphandling. Motala har avancerat 21 platser i Svenskt Näringslivs kommunrakning under 2018, men har en lång väg kvar från plats 221. Vid mätningar av Nöjd Kund Index syns en stadig förbättring, främst på områdena bygglov och serveringstillstånd.

Men mycket arbete återstår. Inför 2019 fortsätter arbetet med full intensitet!

Bland annat med följande aktiviteter:

  • Kommunen fortsätter med utbildningsinsatser och lägger fokus på att förbättra samverkan mellan sina verksamheter för att på så sätt skapa en tydligare och smidigare hantering vid företagsärenden. Även politiker utbildas under 2019.
  • Samtliga enheter med myndighetsutövning och/eller frekventa kontakter med företag ges i uppdrag att i sina verksamhetsplaner för 2019 och framåt redovisa aktiviteter som leder till en ökad service och ett förbättrat bemötande.
  • En arbetsgrupp organiseras med företrädare för verksamhetsledning inom kommunen, upphandlingsorganisation, Tillväxt Motala och företagare. Arbetsgruppen ska utgå från direktiv från den politiska ledningen kring ökad konkurrensutsättning av kommunal verksamhet, och ska föreslå åtgärder avseende information, dialog och verktyg för att förbättra processen kring upphandling.
  • Nya mål för mätningarna NKI, Nöjd Kund Index, och Företagsrakningen sätts och kontrolleras.
  • Kommunen intensifierar sitt arbete med företagsbesök
  • En företagsportal inrättas på kommunens web med fokus på de tjänster och beslut som berör företagare

Vid inrättande av servicecenter ska företagens behov särskilt uppmärksammas. Samtliga kommunens enheter ska i sin verksamhetsplan för 2019 och framåt redovisa aktiviteter för en förbättrad tillgänglighet.
Samverkan och dialog ska stärkas i Tillväxt Motalas branschråd och i programråden för gymnasieutbildningar.

Vi har mycket att se fram emot under 2019!

 

Vill du hellre få denna sammanfattning i tal?

Här får du på 3 minuter en rapport om vad som gjorts – och vad som återstår. Vad är dina reflektioner hittills? Delta gärna i diskussionen på företagsklimatets Facebooksida.

 

Kontakter:

Jan Holmberg, jan.holmberg@motala.se
Anders Bengtson, anders.bengtson@motala.se
Johanna Sjögren, johanna.sjogren@tillvaxtmotala.se

En överblicksbild på ett stort gäng som lyssnar på en föreläsare.

Utbildning pågår för kommunens tjänstemän

2018-09-13

Motalas företagsklimat är en angelägenhet för alla som arbetar i kommunen. Företagare träffar kommunanställda i väldigt olika situationer: förskolan, äldreomsorgen, återvinningscentralen, biblioteket etc därför är alla chefer och nyckelpersoner i kommunen kallade till en halvdagsutbildning i företagsklimat, där näringslivskunskap, grundläggande kommunikation, tillgänglighet och bemötande står på schemat.

Läs mer här

Ett tiotal människor som lyssnar på en dragning i industriell miljö.

Entreprenörskap & kompetensförsörjning på pedagogers agenda

2018-08-20

I förra veckan stod entreprenörskap och efterfrågad kompetens i arbetslivet på agendan för lärarna på Platengymnaiet. Utbildning i Ung Företagsamhet samt studiebesök på lokala företag var delar av dagens program. Initiativtagaren och UF-läraren Henrik Samuelsson var nöjd med dagen och tackar härmed de företag som ställde upp; Exeo, Motala Båtvarv, Inplastor och Mixum.

Positiv utveckling av Motalas företagsklimat

2018-05-15

I dag publicerade organisationen Svenskt näringsliv resultatet från sin årliga enkätundersökning ”Företagsklimatet”. En undersökning där man ber företag att belysa hur de upplever att det är att driva företag i den kommun de verkar. Motalas resultat uppvisar en positiv utveckling, går framåt i 11 av 15 områden och uppvisar en mycket hög svarsfrekvens. 

Det sammanfattande omdöme från Motalas företagare går från 2.9 till 3.1, och Motala kommun förbättrar sitt betyg på 11 av 15 punkter.
Starkast utveckling ger de svarande företagen i områdena ”Service till företag” och ”upphandling”.

Det är glädjande att företagen i Motala upplever att företagsklimatet har förbättrats på så många punkter och att många är nöjda med den service som de får från Motala kommun, säger Camilla Egberth, kommunstyrelsens ordförande.

Sedan förra hösten har Motala kommun tillsammans med Tillväxt Motala och dess 360 medlemsföretag arbetat extra intensivt med frågan om det lokala företagsklimatet. Bland annat har Tillväxt Motalas tio branschråd använts för att analysera läget noggrant och under starten av 2018 lanserades en gemensam åtgärdslista inom fem områden med syfte att förbättra företagsklimatet (du ser den här i anslutning till denna text).

Det här är ett långsiktigt arbete. Men nu ökar vi takten och kommer att satsa bland annat på en serviceutbildning för chefer, nyckelpersoner och andra medarbetare i kommunen som har mycket företagskontakter. Det är för att öka kunskapen om det lokala näringslivet och förståelsen för företagares villkor, säger Camilla Egberth.

Av de totalt 15 punkterna i enkäten går Motala alltså framåt i 11, backar i 2 och ligger still i 2. Det är trots den positiva utvecklingen dock en bit kvar till rikssnitt i de flesta av enkätens frågor. Enbart inom områdena Tele- och IT-nät samt Vägnät, tåg och flyg presterar Motala bättre än riket. Dagens resultat uppvisar däremot att Motalas svarfrekvens ligger en bra bit över rikets snitt och klart högst i Östergötland. 57% i svarsfrekvens att jämföra med rikssnittet på 49%.

Viktigt enligt Tillväxt Motala:

Det är glädjande att se att enkätsvaren bekräftar en positiv utveckling, då detta är en högst viktig fråga för oss och våra medlemmar. Den höga svarsfrekvensen är ett kvitto på att Motalas företagare engagerar sig i frågan och att företagsklimatet finns på dagordningen i näringslivet, liksom hos Motala kommun. Det ger fina förutsättningar fortsatt fint samarbete. Och det behövs, vi har mycket kvar att arbeta med, det är också tydligt i dagens resultat, summerar Åsa Fredell, företagsansvarig på Tillväxt Motala AB.

Svenskt näringslivs enkätundersökning är en del i den ranking som organisationen presenterar under hösten.

Se hela resultatet här: http://www.foretagsklimat.se/

Läs mer om dagens resultat på Motala kommusn webbsida.

 

bild på ett nyhetsbrev med rubriken: "Motala för ett bättre företagsklimat"

Nyhetsbrev som lyfter framstegen

2018-04-06

Nu lanseras ett nyhetsbrev ”Framsteg: för ett bättre företagsklimat” som lyfter ett urval av de insatser som genomförs för att nå målen i den satta åtgärdsplanen. Under hösten 2017 intensifierades arbetet med att förbättra det lokala näringslivsklimatet, med fokus på bland annat utvecklad service, bättre bemötande och ökad tillgänglighet.

Läs nyhetsbrevet här

Foto på två affärsklädda kvinnor och en man

Företagsklimat i fokus för kommunens chefer

2018-03-12

Att Motalas företagare får en positiv upplevelse i sin kontakt med kommunen är inte en fråga bara för Tillväxt Motala eller näringslivsstrateger. Därför stod företagsklimatet i fokus på Motala kommuns ledardag.

Alla kommunens chefer träffades under fredagsförmiddagen för att få en dragning om hur Motala kommun ska förbättra företagsklimatet.
– Det är en jätteviktig fråga för kommunen, och något vi jobbar intensivt med just nu tillsammans med Tillväxt Motala. Att vi har en dragning för alla chefer beror på att vi vill trycka på vikten av att få ut budskapet i alla verksamheter. Att vi bemöter medborgare och företag på ett bra sätt ska genomsyra hela vår organisation, säger Anders Bengtson, näringslivsstrateg.

Förståelse och dialog
Sofia Sjöström, regionchef på Svenskt näringsliv, berättade om den ranking som hennes organisation årligen tar fram. Motala har historiskt inte legat särskilt bra till på den listan och Sofia Sjöström gav exempel på vad kommunen kan jobba med för att förbättra sin position.
Det handlar exempelvis om att visa förståelse för företagares situation och ha en bättre dialog.
– Många företagare lägger ner otroligt mycket tid och energi – och pengar – på sitt företag. Om de då känner att de inte får det där tillståndet som de behöver, eller det bemötandet som de förväntar sig, då är det ganska lätt att bli irriterad, säger Sofia Sjöström.
Hon gav exempel från andra kommuner som klättrat i företagsrankingen. De har gemensamt att de satt tydliga mål och jobbat målmedvetet för att förbättra företagsklimatet. Det arbetet pågår i Motala just nu.

Helhetsintrycket viktigt
En resurs som Motala har är stöd av Ulrika Riseby från Great Consulting. Hon föreläste under ledardagen bland annat om vikten av gott bemötande i alla situationer. Frågan om företagsklimat berör alltså alla förvaltningar, även de som inte har direktkontakt med företagare i rollen som just företagare.
– Men de kommer ju i kontakt med kommunen i många olika roller. De kanske även är föräldrar till barn i skolan, anhöriga till äldre på demensboenden och engagerade i föreningslivet.
Det är helhetsbilden av bemötandet som avspeglar sig i det intryck som företagarna har av kommunens företagsklimat.
– Det är viktigt att prata med dem man är till för, för att ta reda på vad de behöver. Hjälpa dem att göra rätt från början, för de allra flesta människor vill göra rätt, säger Ulrika Riseby

Vill du ha kommunen som kund?

2018-03-06

Du som är företagare vet väl om att du kan lämna anbud när Motala kommun upphandlar tjänster och produkter? Det är enkelt att prenumerera på aktuella upphandlingar inom din bransch via vårt webbverktyg.

Varje år sammanställer upphandlingsenheten i Motala kommun en upphandlingsplan. Den innehåller planerade upphandlingar under de kommande 18 månaderna. Nu finns en aktuell plan för 2018 och halva 2019. Där kan du som företagare hitta intressanta upphandlingar som berör just din verksamhet.

Under det kommande året har vi många upphandlingar på gång inom fastighetsunderhåll. Vi kommer även att efterfråga tekniska konsulter och byggentreprenad av ett nytt äldreboende i Mossenområdet. I upphandlingsplanen kan du se alla, över hundra, planerade upphandlingar 2018-2019, som rör sig över vitt spridda branscher.

– Det står i vår policy att upphandlingarna ska utformas så att lokala företag kan vara med och lämna anbud. Det kan vi göra genom att exempelvis göra mindre upphandlingar, så att man som småföretagare känner att det är möjligt att leverera enligt avtalsvillkoren, säger Stefan Johansson, upphandlingschef i Motala kommun.

Motala kommun ingår i inköpssamverkan tillsammans med kommunerna Boxholm, Mjölby, Vadstena, Ydre och Ödeshög för att få en kostnadseffektiv upphandlingsverksamhet. Men de enskilda upphandlingarna är ofta utformade så att det går att lämna anbud som rör en av kommunerna.

– Det är lätt att hitta aktuella upphandlingar via vår hemsida. Om man registrerar sig kan man också prenumerera på upphandlingar som kommer ut inom en viss bransch, säger Stefan Johansson, som också tipsar om att företag som vill ha kommunen som kund kan söka efter aktuella avtal i avtalsdatabasen och se när de går ut.

På vår hemsida https://www.motala.se/naringsliv-och-arbete/upphandling-och-inkop/att-lamna-anbud/ kan du läsa mer om hur du går till väga för att bevaka upphandlingar via systemet E-avrop och hur du gör om du vill lämna anbud.