Med full kraft inför 2019 - Motala - För ett bättre företagsklimat

Med full kraft inför 2019

Bild

För knappt ett år sedan togs ett handslag mellan Motala kommun och Tillväxt Motala med målet att skapa ett bättre företagsklimat. Under våren 2018 definierades mål i kundnöjdhet, service och bemötande som fastslagits i de politisk nämnderna och kommunstyrelsen. Under 2018 har en lång rad insatser och åtgärder genomförts och arbetet fortsätter nu med full kraft 2019.

Efter ett omfattande förarbete i både kommunen och Motalas näringsliv togs i februari 2018 ett handslag mellan Motala kommun och Tillväxt Motala med det gemensamma målet att skapa ett företagsklimat i toppklass. Under våren har tydliga mål för kundnöjdhet, service och bemötande fastslagits i de kommunala förvaltningarna.

Ledardag med nyckelpersoner

En ledardag med samtliga kommunala chefer har genomförts på temat företagsklimat. 300 chefer och nyckelpersoner på Motala kommun har utbildats i näringslivskunskap, bemötande, kommunikation och service. 80 av dem har fått fördjupad utbildning med fokus på service i myndighetsutövning. Utbildningar har gett ett gott underlag med förbättringsförslag och synpunkter som hanteras av Kommunchefens ledningsgrupp.

Kommunen har utökat sin närvaro i lokala nätverksträffar och skapat ett flertal evenemang runt frågor som påverkar det lokala företagsklimatet, exempelvis inom upphandling. Motala har avancerat 21 platser i Svenskt Näringslivs kommunrakning under 2018, men har en lång väg kvar från plats 221. Vid mätningar av Nöjd Kund Index syns en stadig förbättring, främst på områdena bygglov och serveringstillstånd.

Men mycket arbete återstår. Inför 2019 fortsätter arbetet med full intensitet!

Bland annat med följande aktiviteter:

  • Kommunen fortsätter med utbildningsinsatser och lägger fokus på att förbättra samverkan mellan sina verksamheter för att på så sätt skapa en tydligare och smidigare hantering vid företagsärenden. Även politiker utbildas under 2019.
  • Samtliga enheter med myndighetsutövning och/eller frekventa kontakter med företag ges i uppdrag att i sina verksamhetsplaner för 2019 och framåt redovisa aktiviteter som leder till en ökad service och ett förbättrat bemötande.
  • En arbetsgrupp organiseras med företrädare för verksamhetsledning inom kommunen, upphandlingsorganisation, Tillväxt Motala och företagare. Arbetsgruppen ska utgå från direktiv från den politiska ledningen kring ökad konkurrensutsättning av kommunal verksamhet, och ska föreslå åtgärder avseende information, dialog och verktyg för att förbättra processen kring upphandling.
  • Nya mål för mätningarna NKI, Nöjd Kund Index, och Företagsrakningen sätts och kontrolleras.
  • Kommunen intensifierar sitt arbete med företagsbesök
  • En företagsportal inrättas på kommunens web med fokus på de tjänster och beslut som berör företagare

Vid inrättande av servicecenter ska företagens behov särskilt uppmärksammas. Samtliga kommunens enheter ska i sin verksamhetsplan för 2019 och framåt redovisa aktiviteter för en förbättrad tillgänglighet.
Samverkan och dialog ska stärkas i Tillväxt Motalas branschråd och i programråden för gymnasieutbildningar.

Vi har mycket att se fram emot under 2019!

 

Vill du hellre få denna sammanfattning i tal?

Här får du på 3 minuter en rapport om vad som gjorts – och vad som återstår. Vad är dina reflektioner hittills? Delta gärna i diskussionen på företagsklimatets Facebooksida.

 

Kontakter:

Jan Holmberg, jan.holmberg@motala.se
Anders Bengtson, anders.bengtson@motala.se
Johanna Sjögren, johanna.sjogren@tillvaxtmotala.se