Årsstämma - Motala
Tillväxt Motala AB

Arrangör

Tillväxt Motala AB
Telefon
0141-101 200
E-post
info@tillvaxtmotala.se
Webbadress
www.tillvaxtmotala.se

Övriga arrangörer

Plats

Coffice, Motala Företagscenter
QR Code

Datum

11 apr 2019

Tid

18:30

Årsstämma

Välkommen till årsstämma för Tillväxt Motala Ekonomisk förening

Den 9 maj 2011 bildades den ekonomiska föreningen Tillväxt Motala. Föreningen har idag ca 380 medlemmar och äger Tillväxt Motala AB.

Stämman beslutar om ägardirektiv och inriktning för verksamheten under kommande verksamhetsår. Önskar du som medlem att inlämna motion som stämman ska behandla måste du skriftligen tillställa styrelsen material senast en vecka före stämman.

Årsredovisningar och övrig dokumentation finns här samt kommer att distribueras på plats.

Valberedningens förslag publiceras på hemsidan senast den 4/4.

Information

Datum: 11 april 2019

Tid: 18:30-19:00 mingel med lättare förtäring, därefter börjar stämman.

Plats: Motala Företagscenter med Coffice, Drottninggatan 50 i Motala

Anmälan: Görs senast 9 april till christina.gyberg@tillvaxtmotala.se

Program

Stämma enligt nedan dagordning.

Efter genomförd föreningsstämma presenterar Tillväxt Motala AB genomförd verksamhet under 2018 och ger en bild av kommande verksamhet 2019.

Välkommen!

Hälsningar

Styrelsen
Fredrik Järkemyr ordförande

Dagordning vid ordinarie föreningsstämma
Tillväxt Motala ekonomisk förening 2019-04-11

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
3. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet
4. Upprop och fastställande av röstlängd. (närvaroförteckning utgör röstlängd)
5. Fråga om stämmans behöriga utlysande.
6. Fastställande av dagordningen
7. Föredragning av årsredovisning, förvaltningsberättelse, resultat -och balansräkning för Tillväxt Motala Ek förening.
8. Föredragning av årsredovisning och förvaltningsberättelse för Tillväxt Motala AB
9. Föredragning av koncernredovisning
10. Revisorernas berättelse för Tillväxt Motala Ek förening.
11. Fastställande av balans- och resultaträkning för Tillväxt Motala Ek förening.
12. Disposition av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning i föreningen.
13. Fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse.
14. Beslut om arvode till styrelse och revisorer.
15. Beslut av ägardirektiv.
16. Beslut om serviceavgifter för 2019
17. Fastställande av antal styrelseledamöter i föreningen.
18. Val av ordförande och styrelseledamöter.
19. Val av revisorer och revisorssuppleanter i föreningen.
20. Val av föreningens representant vid bolagsstämma 2020 i Tillväxt Motala AB
21. Fastställande av förslag till styrelse och arvode för Tillväxt Motala AB
22. Val av revisor för Tillväxt Motala AB.
23. Val av valberedning och sammankallande ledamot.  (Omfattar bolag och förening)
24. Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till stämman eller som väckts av medlem.
25. Stämman avslutas

 

Läs denna inbjudan som PDF.

Timme-schema

18:30 -
Drop in-mingel med tilltugg
19:00 -
Årsstämman startar